Lukáš Zábranský

Lukáš Zábranský

Dr, pracuje jako asystent naukowy w Katedrze Literatury i Języka Czeskiego na Uniwersytecie w Hradcu Králové, nr ORCID: 0000-0001-7349-6607, e-mail: lukas.zabransky@uhk.cz. Stypendysta na UMCS w Lublinie w 2015 roku oraz na UW w Warszawie w 2018 roku. Wyższe wykształcenie zdobył najpierw na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, gdzie w 2004 r. uzyskał dyplom i tytuł magistra na kierunku filologia czeska, następnie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie ukończył studia doktoranckie na kierunku filologia słowiańska i w 2010 r. uzyskał tytuł doktora. Rozprawa doktorska„Kompozycje w języku starocerkiewnosłowiańskim” została wydrukowana po opracowaniach w 2012 r. W obszarze jego naukowych zainteresowań znajduje się język staro-cerkiewno-słowiański ze szczególnym uwzględnieniem diachronicznej leksykologii, językowy obraz świata, lingwistyka kognitywna, porównawcze językoznawstwo słowiańskie, retoryka i pragmatyka. Członek towarzystwa „Jazykovědné sdružení“ (przewodniczący oddziału w Hradcu Králové) oraz „Česká asociace kognitivní ligvistiky“ („Czech Association for Language and Cognition“).